Bewoners, organisaties en gemeente in de startblokken om de Bredase kloof tussen buurten te dichten

Publicatiedatum: 
22 juli 2021
De kloof in Breda tussen buurten die vooruitgaan en buurten die achterblijven moet worden gedicht.

Deze conclusie heeft de Initiatiefgroep Verbeter Breda de afgelopen maanden getrokken nadat ze in gesprek ging met meer dan 300 bewoners en ruim 90 organisaties.

Een grote groep van bewoners en professionals sprak zich de afgelopen maanden eensgezind uit. En velen van hen zijn bereid om hier samen de schouders onder te zetten. Deze opbrengsten zijn vertaald in deel 1 van het Pact van Breda.

In het eerste deel van het pact onderschrijft de initiatiefgroep op basis van alle gesprekken dat er stadsbreed zorgen leven over de tweedeling in de stad waardoor de buurt waar je woont bepalend is voor de kansen die je krijgt. Uit eerdere onderzoeken bleek dat het voor Bredanaars in die buurten moeilijker is om aan een baan te komen, een diploma te halen, schuldenvrij te blijven, een geschikt huis te vinden en te wonen in een veilige leefomgeving. Dit is niet alleen een slechte ontwikkeling voor de bewoners  om wie het gaat, maar ook voor Breda als geheel.

De initiatiefgroep van bewoners is ervan overtuigd dat het echt anders kan. Want de buurten waar het om gaat (aandachtsbuurten) barsten van de ondernemerszin, ambities en het talent. Bovendien zijn het buurten met een sterke saamhorigheid en een smeltkroes aan culturen. Als de opstapeling van problemen in deze buurten kan worden weggenomen, kunnen ze opbloeien. En kunnen bewoners de kansen die ze krijgen ook daadwerkelijk verzilveren.

Gesprekken

Uit de gesprekken blijkt onmiskenbaar dat overheidsinstanties genoeg spreken over bewoners, maar te weinig met bewoners. Bovendien geven bewoners aan dat ze niet willen dat hun buurt als kwetsbaar wordt bestempeld omdat dit de tweedeling verder vergroot. Een veelgehoorde opmerking is dat een gebrek aan goede ontmoetingsplekken in de buurten leiden tot overlast en verveling, met alle gevolgen van dien. Ook vinden veel bewoners en organisaties dat er meer aandacht moet zijn voor vragen en problemen van jongeren. Andere resultaten van de gesprekken zijn te lezen in deel 1 van het Pact van Breda op de website VerbeterBreda.nl .

Vervolg

Tot het eind van het jaar geeft de initiatiefgroep de ruimte aan professionals om toe te werken naar deel 2 van het Pact van Breda. Hierin komt te staan welke oplossingen nodig zijn, wie dit gaat oppakken en wanneer. In de gesprekken van de afgelopen maanden zijn al de eerste ideeën voor deze oplossingen ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om:  

  • Het verbeteren van de bestaanszekerheid van mensen: dus (preventief) investeren in een inkomen, schuldhulpverlening, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. En daarvoor een beter samenwerking tussen instanties die actief zijn in de wijk.
  • Investeren in de jeugd: activiteiten in de wijk om verveling tegen te gaan, de inzet van extra schoolmaatschappelijk werk, extra onderwijsactiviteiten en jongeren beter helpen met het vinden van werk en een stageplaats.
  • Voorzieningen in de buurt die beter aansluiten op de wensen van bewoners en meer zijn verspreid over de stad. Denk aan sport, cultuur, evenementen, retail en horeca.
  • Een goed en gevarieerd woningaanbod in de hele stad. Niet via grote saneringsplannen, maar stap voor stap, luisterend naar bewoners, het woningaanbod in Breda gevarieerder maken en beter te spreiden over de stad. Daar moet bij de planvorming van nieuwe gebiedsontwikkelingen al rekening mee worden gehouden.
  • Ontmoetingen stimuleren door inclusief te denken: plekken en evenementen zo inrichten dat het tot ontmoetingen tussen personen met verschillende culturen en achtergronden leidt. Tegelijkertijd is het pleidooi voor meer vertrouwde (overheids)gezichten in de wijk waarmee aan een relatie kan worden gebouwd.

Professionals zullen over deze oplossingsrichtingen in gesprek gaan en de opbrengsten hiervan verwerken in deel 2 van het Pact van Breda. Uiteraard blijft de initiatiefgroep hier nauw bij betrokken. Geïnteresseerden die mee willen denken kunnen zich melden via de website VerbeterBreda.nl .